Game-Hentai-Anime

Đăng bởi: Dio1856

Ngày đăng  06:57 12/08/2019

Anime
Kuma Miko
 Kuma-Miko-Episode11-1

Kuma-Miko-Episode11-10

Kuma-Miko-Episode11-11

Kuma-Miko-Episode11-12

Kuma-Miko-Episode11-13

Kuma-Miko-Episode11-14

Kuma-Miko-Episode11-15

Kuma-Miko-Episode11-16

Kuma-Miko-Episode11-17

Kuma-Miko-Episode11-18

Kuma-Miko-Episode11-19

Kuma-Miko-Episode11-2

Kuma-Miko-Episode11-20

Kuma-Miko-Episode11-21

Kuma-Miko-Episode11-22

Kuma-Miko-Episode11-23

Kuma-Miko-Episode11-24

Kuma-Miko-Episode11-25

Kuma-Miko-Episode11-26

Kuma-Miko-Episode11-27

Kuma-Miko-Episode11-28

Kuma-Miko-Episode11-29

Kuma-Miko-Episode11-3

Kuma-Miko-Episode11-30

Kuma-Miko-Episode11-31

Kuma-Miko-Episode11-32

Kuma-Miko-Episode11-33

Kuma-Miko-Episode11-34

Kuma-Miko-Episode11-35

Kuma-Miko-Episode11-36

Kuma-Miko-Episode11-37

Kuma-Miko-Episode11-38

Kuma-Miko-Episode11-39

Kuma-Miko-Episode11-4

Kuma-Miko-Episode11-40

Kuma-Miko-Episode11-41

Kuma-Miko-Episode11-42

Kuma-Miko-Episode11-43

Kuma-Miko-Episode11-44

Kuma-Miko-Episode11-45

Kuma-Miko-Episode11-46

Kuma-Miko-Episode11-47

Kuma-Miko-Episode11-48

Kuma-Miko-Episode11-49

Kuma-Miko-Episode11-5

Kuma-Miko-Episode11-50

Kuma-Miko-Episode11-51

Kuma-Miko-Episode11-52

Kuma-Miko-Episode11-53

Kuma-Miko-Episode11-54

Kuma-Miko-Episode11-55

Kuma-Miko-Episode11-56

Kuma-Miko-Episode11-57

Kuma-Miko-Episode11-58

Kuma-Miko-Episode11-59

Kuma-Miko-Episode11-6

Kuma-Miko-Episode11-60

Kuma-Miko-Episode11-61

Kuma-Miko-Episode11-62

Kuma-Miko-Episode11-63

Kuma-Miko-Episode11-64

Kuma-Miko-Episode11-65

Kuma-Miko-Episode11-66

Kuma-Miko-Episode11-7

Kuma-Miko-Episode11-8

Kuma-Miko-Episode11-9

Kuma-Miko-Episode11-Omake-1

Kuma-Miko-Episode11-Omake-2

Kuma-Miko-Episode11-Omake-3

Kuma-Miko-Episode11-Omake-4

Kuma-Miko-Episode11-Omake-5

Kuma-Miko-Episode11-Omake-6

Kuma-Miko-Episode11-Omake-7

Kuma-Miko-Episode11-Omake-8

Anne Happy
Anne-Happy-Episode10-1

Anne-Happy-Episode10-10

Anne-Happy-Episode10-11

Anne-Happy-Episode10-12

Anne-Happy-Episode10-13

Anne-Happy-Episode10-14

Anne-Happy-Episode10-15

Anne-Happy-Episode10-16

Anne-Happy-Episode10-17

Anne-Happy-Episode10-18

Anne-Happy-Episode10-19

Anne-Happy-Episode10-2

Anne-Happy-Episode10-20

Anne-Happy-Episode10-21

Anne-Happy-Episode10-22

Anne-Happy-Episode10-23

Anne-Happy-Episode10-24

Anne-Happy-Episode10-25

Anne-Happy-Episode10-26

Anne-Happy-Episode10-27

Anne-Happy-Episode10-28

Anne-Happy-Episode10-29

Anne-Happy-Episode10-3

Anne-Happy-Episode10-30

Anne-Happy-Episode10-31

Anne-Happy-Episode10-32

Anne-Happy-Episode10-33

Anne-Happy-Episode10-34

Anne-Happy-Episode10-35

Anne-Happy-Episode10-36

Anne-Happy-Episode10-37

Anne-Happy-Episode10-38

Anne-Happy-Episode10-39

Anne-Happy-Episode10-4

Anne-Happy-Episode10-40

Anne-Happy-Episode10-41

Anne-Happy-Episode10-42

Anne-Happy-Episode10-43

Anne-Happy-Episode10-44

Anne-Happy-Episode10-45

Anne-Happy-Episode10-46

Anne-Happy-Episode10-47

Anne-Happy-Episode10-48

Anne-Happy-Episode10-49

Anne-Happy-Episode10-5

Anne-Happy-Episode10-50

Anne-Happy-Episode10-51

Anne-Happy-Episode10-52

Anne-Happy-Episode10-53

Anne-Happy-Episode10-54

Anne-Happy-Episode10-55

Anne-Happy-Episode10-56

Anne-Happy-Episode10-57

Anne-Happy-Episode10-58

Anne-Happy-Episode10-59

Anne-Happy-Episode10-6

Anne-Happy-Episode10-60

Anne-Happy-Episode10-61

Anne-Happy-Episode10-62

Anne-Happy-Episode10-63

Anne-Happy-Episode10-64

Anne-Happy-Episode10-65

Anne-Happy-Episode10-66

Anne-Happy-Episode10-67

Anne-Happy-Episode10-68

Anne-Happy-Episode10-69

Anne-Happy-Episode10-7

Anne-Happy-Episode10-70

Anne-Happy-Episode10-71

Anne-Happy-Episode10-72

Anne-Happy-Episode10-73

Anne-Happy-Episode10-74

Anne-Happy-Episode10-75

Anne-Happy-Episode10-76

Anne-Happy-Episode10-77

Anne-Happy-Episode10-78

Anne-Happy-Episode10-79

Anne-Happy-Episode10-8

Anne-Happy-Episode10-80

Anne-Happy-Episode10-81

Anne-Happy-Episode10-82

Anne-Happy-Episode10-83

Anne-Happy-Episode10-84

Anne-Happy-Episode10-85

Anne-Happy-Episode10-86

Anne-Happy-Episode10-87

Anne-Happy-Episode10-88

Anne-Happy-Episode10-89

Anne-Happy-Episode10-9

Anne-Happy-Episode10-Omake-1

Anne-Happy-Episode10-Omake-10

Anne-Happy-Episode10-Omake-11

Anne-Happy-Episode10-Omake-2

Anne-Happy-Episode10-Omake-3

Anne-Happy-Episode10-Omake-4

Anne-Happy-Episode10-Omake-5

Anne-Happy-Episode10-Omake-7

Anne-Happy-Episode10-Omake-8

Anne-Happy-Episode10-Omake-9

 
Koutetsujou no Kabaneri
Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-1

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-10

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-11

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-12

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-13

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-14

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-15

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-16

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-17

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-18

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-19

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-2

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-20

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-21

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-22

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-23

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-24

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-25

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-26

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-27

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-28

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-29

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-3

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-30

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-31

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-32

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-33

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-34

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-35

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-36

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-37

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-38

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-39

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-4

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-40

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-41

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-42

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-43

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-44

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-45

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-46

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-47

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-48

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-49

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-5

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-50

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-51

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-52

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-53

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-54

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-55

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-56

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-57

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-58

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-59

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-6

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-60

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-61

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-62

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-63

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-64

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-65

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-66

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-67

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-68

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-69

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-7

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-70

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-71

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-72

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-73

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-74

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-75

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-76

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-77

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-78

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-8

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-9

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-Omake-1

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-Omake-10

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-Omake-2

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-Omake-3

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-Omake-4

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-Omake-5

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-Omake-6

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-Omake-7

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-Omake-8

Koutetsujouno-Kabaneri-Episode9-Omake-9


 
Pan de Peace
 Pande-Peace-Episode11-1

Pande-Peace-Episode11-10

Pande-Peace-Episode11-11

Pande-Peace-Episode11-12

Pande-Peace-Episode11-13

Pande-Peace-Episode11-14

Pande-Peace-Episode11-15

Pande-Peace-Episode11-16

Pande-Peace-Episode11-17

Pande-Peace-Episode11-18

Pande-Peace-Episode11-19

Pande-Peace-Episode11-2

Pande-Peace-Episode11-20

Pande-Peace-Episode11-21

Pande-Peace-Episode11-22

Pande-Peace-Episode11-23

Pande-Peace-Episode11-24

Pande-Peace-Episode11-25

Pande-Peace-Episode11-26

Pande-Peace-Episode11-27

Pande-Peace-Episode11-28

Pande-Peace-Episode11-29

Pande-Peace-Episode11-3

Pande-Peace-Episode11-30

Pande-Peace-Episode11-31

Pande-Peace-Episode11-32

Pande-Peace-Episode11-33

Pande-Peace-Episode11-4

Pande-Peace-Episode11-5

Pande-Peace-Episode11-6

Pande-Peace-Episode11-7

Pande-Peace-Episode11-8

Pande-Peace-Episode11-9

Pande-Peace-Episode11-Omake-1

Pande-Peace-Episode11-Omake-2

Pande-Peace-Episode11-Omake-3

Pande-Peace-Episode11-Omake-4

Pande-Peace-Episode11-Omake-5

Pande-Peace-Episode11-Omake-6

Pande-Peace-Episode11-Omake-7

Pande-Peace-Episode11-Omake-8

Re Zero
 Re-Zero-Episode11-1

Re-Zero-Episode11-10

Re-Zero-Episode11-11

Re-Zero-Episode11-12

Re-Zero-Episode11-13

Re-Zero-Episode11-14

Re-Zero-Episode11-15

Re-Zero-Episode11-16

Re-Zero-Episode11-17

Re-Zero-Episode11-18

Re-Zero-Episode11-19

Re-Zero-Episode11-2

Re-Zero-Episode11-20

Re-Zero-Episode11-21

Re-Zero-Episode11-22

Re-Zero-Episode11-23

Re-Zero-Episode11-24

Re-Zero-Episode11-25

Re-Zero-Episode11-26

Re-Zero-Episode11-27

Re-Zero-Episode11-28

Re-Zero-Episode11-29

Re-Zero-Episode11-3

Re-Zero-Episode11-30

Re-Zero-Episode11-31

Re-Zero-Episode11-32

Re-Zero-Episode11-33

Re-Zero-Episode11-34

Re-Zero-Episode11-35

Re-Zero-Episode11-36

Re-Zero-Episode11-37

Re-Zero-Episode11-38

Re-Zero-Episode11-39

Re-Zero-Episode11-4

Re-Zero-Episode11-40

Re-Zero-Episode11-41

Re-Zero-Episode11-42

Re-Zero-Episode11-43

Re-Zero-Episode11-44

Re-Zero-Episode11-45

Re-Zero-Episode11-46

Re-Zero-Episode11-47

Re-Zero-Episode11-48

Re-Zero-Episode11-49

Re-Zero-Episode11-5

Re-Zero-Episode11-50

Re-Zero-Episode11-51

Re-Zero-Episode11-52

Re-Zero-Episode11-53

Re-Zero-Episode11-6

Re-Zero-Episode11-7

Re-Zero-Episode11-8

Re-Zero-Episode11-9

Re-Zero-Episode11-Omake-1

Re-Zero-Episode11-Omake-10

Re-Zero-Episode11-Omake-2

Re-Zero-Episode11-Omake-3

Re-Zero-Episode11-Omake-4

Re-Zero-Episode11-Omake-5

Re-Zero-Episode11-Omake-6

Re-Zero-Episode11-Omake-8

Re-Zero-Episode11-Omake-9

Boku no Hero Academia
 Bokuno-Hero-Academia-Episode11-1

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-10

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-11

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-12

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-13

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-14

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-15

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-16

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-17

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-18

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-19

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-2

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-20

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-21

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-22

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-23

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-24

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-3

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-4

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-5

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-6

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-7

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-8

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-9

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-Omake-1

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-Omake-10

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-Omake-11

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-Omake-2

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-Omake-3

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-Omake-4

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-Omake-5

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-Omake-6

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-Omake-7

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-Omake-8

Bokuno-Hero-Academia-Episode11-Omake-9


Game
Summer Sisters ~Midsummer Secret with Childhood Friends
Link
http://www.dlsite.com/ecchi-eng/work/=/product_id/RE258944.html/?utm_source=sankakucomplex&utm_medium=content-text&utm_content=RE258944
 Summer-Sisters-Midsummer-Secretwith-Childhood-Friends-Eroge-1

Summer-Sisters-Midsummer-Secretwith-Childhood-Friends-Eroge-10Summer-Sisters-Midsummer-Secretwith-Childhood-Friends-Eroge-2

Summer-Sisters-Midsummer-Secretwith-Childhood-Friends-Eroge-25

Summer-Sisters-Midsummer-Secretwith-Childhood-Friends-Eroge-26

Summer-Sisters-Midsummer-Secretwith-Childhood-Friends-Eroge-27Summer-Sisters-Midsummer-Secretwith-Childhood-Friends-Eroge-3

Summer-Sisters-Midsummer-Secretwith-Childhood-Friends-Eroge-4

Summer-Sisters-Midsummer-Secretwith-Childhood-Friends-Eroge-5

Summer-Sisters-Midsummer-Secretwith-Childhood-Friends-Eroge-9Brothel Of Mamono
Link
http://www.dlsite.com/ecchi-eng/work/=/product_id/RE176115.html/?utm_campaign=sankakucomplex&utm_medium=content-text&utm_content=RE176115
 Brothel-Of-Mamono-Eroge-1

Brothel-Of-Mamono-Eroge-10

Brothel-Of-Mamono-Eroge-12

Brothel-Of-Mamono-Eroge-14

Brothel-Of-Mamono-Eroge-15

Brothel-Of-Mamono-Eroge-18

Brothel-Of-Mamono-Eroge-2

Brothel-Of-Mamono-Eroge-20

Brothel-Of-Mamono-Eroge-24

Brothel-Of-Mamono-Eroge-25

Brothel-Of-Mamono-Eroge-3

Brothel-Of-Mamono-Eroge-30

Brothel-Of-Mamono-Eroge-4

Brothel-Of-Mamono-Eroge-5

Brothel-Of-Mamono-Eroge-6

Brothel-Of-Mamono-Eroge-7

Himawari – The Sunflower
Link
https://www.mangagamer.com/detail.php?goods_type=1&product_code=1003&af=227b127a433dac33c3082255198f059b
 Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-1

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-10

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-11

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-12

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-13

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-14

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-15

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-16

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-17

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-18

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-19

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-2

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-20

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-21

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-22

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-23

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-24

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-25

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-26

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-27

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-28

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-29

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-3

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-30

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-31

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-32

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-33

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-34

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-35

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-36

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-37

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-38

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-39

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-4

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-40

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-41

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-42

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-43

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-44

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-45

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-46

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-47

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-48

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-49

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-5

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-50

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-51

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-52

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-6

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-7

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-8

Himawari-The-Sunflower-Visual-Novel-9


Hentai
Hime-sama Love Life 2nd episode 
 Himesama-Love-Life-Ero-Anime-Episode2-PV-14

Himesama-Love-Life-Ero-Anime-Episode2-PV-15

Himesama-Love-Life-Ero-Anime-Episode2-PV-2

Himesama-Love-Life-Ero-Anime-Episode2-PV-20

Himesama-Love-Life-Ero-Anime-Episode2-PV-21

Himesama-Love-Life-Ero-Anime-Episode2-PV-22

Himesama-Love-Life-Ero-Anime-Episode2-PV-3

Himesama-Love-Life-Ero-Anime-Episode2-PV-Omake-8


<>

Lịch đăng:
- Game-Hentai-Anime:
+ thứ 2,3,4,5: 7h tối
+ thứ 6,7,CN: 10h30 sáng
- Ảnh Hentai, Ecchi, Cosplay: thứ 6, 7 và CN: 7h tối


Bài cũ: https://forum.blogtruyen.com/tranh-anh-dep 
Thỏa thuận giữa mình và mod về đăng bài: https://forum.blogtruyen.com/thu-gian-chem-gio/dinh-nghia-spam-tom-tat-48388 
Mình đã lập Feed chuyên cung cấp anime, manga, hentai do bản thân lựa chọn (ko tự lập ra mà chỉ kiếm các group tốt nhát để cho vào), nếu muốn góp ý bổ sung gì thì cmt mình
1) Anime, Manga: Click
2) ảnh Hentai, Ecchi: Click

  Update vào lúc 05:26 13/08/2019

1077 lượt xem

15 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group