Hentai Game #97

Đăng bởi: D4C funny valentine

Ngày đăng  05:56 01/01/2020


https://forum.blogtruyen.vn/tool/best-sites-manga-anime-game-update-26-12-2019-49363  

Hãy làm vì tác giả đừng đi xem lậu, ăn cắp bản quyền nữa!
Tiền ko từ trên trời rơi xuống và chả ai thích đi từ thiện đâu
Họ đã dành tình yêu, thời gian, công sức để tạo ra 1 tác phẩm hoàn hảo để phục vụ cho độc giả nhưng có 1 kẻ ăn cắp chúng đã khiến họ mất đi nguồn thu nhập, mất động lực để tạo ra
Đừng có biện hộ lí do này lí do nọ để cái cớ đi ăn cắp người khác
Image result for stop pirated
Hentai game review (List web hen: Click , Truyện Hentai: Click , Anime Tools: Click
The Elven Educator
https://www.lewdgamer.com/2019/12/26/fantasy-rpg-the-elven-educator-available-in-english-on-dlsite 
Linkdown
Yui-chan's experience as a horny landlord 
Linkdown
Sakura Fantasy
Linkdown
Anime (https://myanimelist.net )
To Love-Ru Darkness
 tlrd

to-love-ru-darkness-1-001

to-love-ru-darkness-1-002

to-love-ru-darkness-1-003

to-love-ru-darkness-1-004

to-love-ru-darkness-1-005

to-love-ru-darkness-1-006

to-love-ru-darkness-1-007

to-love-ru-darkness-1-008

to-love-ru-darkness-1-009

to-love-ru-darkness-1-010

to-love-ru-darkness-1-011

to-love-ru-darkness-1-012

to-love-ru-darkness-1-013

to-love-ru-darkness-1-014

to-love-ru-darkness-1-015

to-love-ru-darkness-1-016

to-love-ru-darkness-1-017

to-love-ru-darkness-1-018

to-love-ru-darkness-1-019

to-love-ru-darkness-1-020

to-love-ru-darkness-1-021

to-love-ru-darkness-1-022

to-love-ru-darkness-1-023

to-love-ru-darkness-1-024

to-love-ru-darkness-1-025

to-love-ru-darkness-1-026

to-love-ru-darkness-1-027

to-love-ru-darkness-1-028

to-love-ru-darkness-1-029

to-love-ru-darkness-1-030

to-love-ru-darkness-1-031

to-love-ru-darkness-1-032

to-love-ru-darkness-1-033

to-love-ru-darkness-1-034

to-love-ru-darkness-1-035

to-love-ru-darkness-1-036

to-love-ru-darkness-1-037

to-love-ru-darkness-1-038

to-love-ru-darkness-1-039

to-love-ru-darkness-1-040

to-love-ru-darkness-1-041

to-love-ru-darkness-1-042

to-love-ru-darkness-1-043

to-love-ru-darkness-1-044

to-love-ru-darkness-1-045

to-love-ru-darkness-1-046

to-love-ru-darkness-1-047

to-love-ru-darkness-1-048

to-love-ru-darkness-1-049

to-love-ru-darkness-1-050

to-love-ru-darkness-1-051

to-love-ru-darkness-1-052

to-love-ru-darkness-1-053

to-love-ru-darkness-1-054

to-love-ru-darkness-1-055

to-love-ru-darkness-1-056

to-love-ru-darkness-1-057

to-love-ru-darkness-1-058

to-love-ru-darkness-1-059

to-love-ru-darkness-1-060

to-love-ru-darkness-1-061

to-love-ru-darkness-1-062

to-love-ru-darkness-1-063

to-love-ru-darkness-1-064

to-love-ru-darkness-1-065

to-love-ru-darkness-1-066

to-love-ru-darkness-1-067

to-love-ru-darkness-1-068

to-love-ru-darkness-1-069

to-love-ru-darkness-1-070

to-love-ru-darkness-1-071

to-love-ru-darkness-1-072

to-love-ru-darkness-1-073

to-love-ru-darkness-1-074

to-love-ru-darkness-1-075

to-love-ru-darkness-1-076

to-love-ru-darkness-1-077

to-love-ru-darkness-1-078

to-love-ru-darkness-1-079

to-love-ru-darkness-1-080

to-love-ru-darkness-1-081

to-love-ru-darkness-1-082

to-love-ru-darkness-1-083

to-love-ru-darkness-1-084

to-love-ru-darkness-1-085

to-love-ru-darkness-1-086

to-love-ru-darkness-1-087

to-love-ru-darkness-1-088

to-love-ru-darkness-1-089

to-love-ru-darkness-1-090

to-love-ru-darkness-1-091

to-love-ru-darkness-1-092

to-love-ru-darkness-1-093

to-love-ru-darkness-1-094

to-love-ru-darkness-1-095

to-love-ru-darkness-1-096

to-love-ru-darkness-1-097

to-love-ru-darkness-1-098

to-love-ru-darkness-1-099

to-love-ru-darkness-1-100

to-love-ru-darkness-1-101

to-love-ru-darkness-1-102

to-love-ru-darkness-1-103

to-love-ru-darkness-1-104

to-love-ru-darkness-1-105

to-love-ru-darkness-1-106

to-love-ru-darkness-1-107

to-love-ru-darkness-1-108

to-love-ru-darkness-1-109

to-love-ru-darkness-1-110

to-love-ru-darkness-1-111

to-love-ru-darkness-1-112

to-love-ru-darkness-1-113

to-love-ru-darkness-1-114

to-love-ru-darkness-1-115

to-love-ru-darkness-1-116

to-love-ru-darkness-1-117

to-love-ru-darkness-1-118

to-love-ru-darkness-1-119

to-love-ru-darkness-1-120

to-love-ru-darkness-1-121

to-love-ru-darkness-1-122

to-love-ru-darkness-1-123

to-love-ru-darkness-1-124

to-love-ru-darkness-1-125

to-love-ru-darkness-1-126

to-love-ru-darkness-1-127

to-love-ru-darkness-1-128

to-love-ru-darkness-1-129

to-love-ru-darkness-1-130

to-love-ru-darkness-1-131

to-love-ru-darkness-1-132

to-love-ru-darkness-1-133

to-love-ru-darkness-1-134

to-love-ru-darkness-1-135

to-love-ru-darkness-1-136

to-love-ru-darkness-1-137

to-love-ru-darkness-1-138

to-love-ru-darkness-1-139

to-love-ru-darkness-1-140

to-love-ru-darkness-1-141

to-love-ru-darkness-1-142

to-love-ru-darkness-1-143

to-love-ru-darkness-1-144

to-love-ru-darkness-1-145

to-love-ru-darkness-1-146

to-love-ru-darkness-1-147

to-love-ru-darkness-1-148

to-love-ru-darkness-1-149

to-love-ru-darkness-1-150

to-love-ru-darkness-1-151

to-love-ru-darkness-1-152

to-love-ru-darkness-1-153

to-love-ru-darkness-1-154

to-love-ru-darkness-1-155

to-love-ru-darkness-1-156

to-love-ru-darkness-1-157

to-love-ru-darkness-1-158

to-love-ru-darkness-1-159

to-love-ru-darkness-1-160

to-love-ru-darkness-1-161

to-love-ru-darkness-1-162

to-love-ru-darkness-1-163

to-love-ru-darkness-1-164

to-love-ru-darkness-1-165

to-love-ru-darkness-1-166

to-love-ru-darkness-1-167

to-love-ru-darkness-1-168

to-love-ru-darkness-1-169

to-love-ru-darkness-1-170

to-love-ru-darkness-1-171

to-love-ru-darkness-1-172

to-love-ru-darkness-1-173

to-love-ru-darkness-1-174

to-love-ru-darkness-1-175

to-love-ru-darkness-1-176

to-love-ru-darkness-1-177

to-love-ru-darkness-1-178

to-love-ru-darkness-1-179

to-love-ru-darkness-1-180

to-love-ru-darkness-1-181

to-love-ru-darkness-1-182

to-love-ru-darkness-1-183

to-love-ru-darkness-1-184

to-love-ru-darkness-1-185

to-love-ru-darkness-1-186

to-love-ru-darkness-1-187

to-love-ru-darkness-1-188

to-love-ru-darkness-1-189

to-love-ru-darkness-1-190

to-love-ru-darkness-1-191

to-love-ru-darkness-1-192

to-love-ru-darkness-1-193

Sakura-sou no Pet na Kanojo
sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-001-0

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-002

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-003

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-004

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-005

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-006

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-007

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-008

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-009

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-010

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-011

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-012

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-013

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-014

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-015

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-016

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-017

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-018

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-019

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-020

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-021

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-022

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-023

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-024

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-025

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-026

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-027

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-028

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-029

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-030

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-031

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-032

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-033

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-034

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-035

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-036

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-037

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-038

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-039

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-040

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-041

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-042

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-043

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-044

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-045

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-046

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-047

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-048

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-049

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-050

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-051

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-052

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-053

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-054

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-055

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-056

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-057

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-058

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-059

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-060

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-061

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-062

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-063

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-064

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-065

sakura-sou-no-pet-na-kanojo-1-066

 
Magi
magi-1-001

magi-1-002

magi-1-003

magi-1-004

magi-1-005

magi-1-006

magi-1-007

magi-1-008

magi-1-009

magi-1-010

magi-1-011

magi-1-012

magi-1-013

magi-1-014

magi-1-015

magi-1-016

magi-1-017

magi-1-018

magi-1-019

magi-1-020

magi-1-021

magi-1-022

magi-1-023

magi-1-024

magi-1-025

magi-1-026

magi-1-027

magi-1-028

magi-1-029

magi-1-041

magi-1-042

magi-1-043

magi-1-044

magi-1-045

magi-1-046

magi-1-047

magi-1-048

magi-1-049

magi-1-050

magi-1-051

magi-1-052

magi-1-053

magi-1-054

magi-1-055

magi-1-056

magi-1-057

magi-1-058

magi-1-059

magi-1-060

magi-1-061

magi-1-062

magi-1-063

magi-1-064

magi-1-065

magi-1-066

magi-1-067

magi-1-068

magi-1-069

magi-1-070

magi-1-071

magi-1-072

magi-1-073

magi-1-074

magi-episode-1-012

magi-episode-1-013

magi-episode-1-014

magi-episode-1-015

magi-episode-1-016

magi-episode-1-017

magi-episode-1-018

magi-episode-1-019

magi-episode-1-020

magi-episode-1-024

magi-episode-1-025

magi-episode-1-026

slave-morgiana

 
Game (https://forum.blogtruyen.com/tool/best-hentai-sites-update-1-11-2019-49363
Taimanin Kurenai (18+)

Linkdown
Taimanin-Kurenai-Eroge-Visual-Novel-1

Taimanin-Kurenai-Eroge-Visual-Novel-2

Taimanin-Kurenai-Eroge-Visual-Novel-3

Taimanin-Kurenai-Eroge-Visual-Novel-6

Taimanin-Kurenai-Eroge-Visual-Novel-7

 
Maokatsu! ~Maou to Yuusha no Idol Seikatsu~ (18+)
Linkdown
 Maokatsu-Maouto-Yuushano-Idol-Seikatsu-Eroge-1

Maokatsu-Maouto-Yuushano-Idol-Seikatsu-Eroge-2

Maokatsu-Maouto-Yuushano-Idol-Seikatsu-Eroge-20

Maokatsu-Maouto-Yuushano-Idol-Seikatsu-Eroge-21

Maokatsu-Maouto-Yuushano-Idol-Seikatsu-Eroge-22

Maokatsu-Maouto-Yuushano-Idol-Seikatsu-Eroge-23

Maokatsu-Maouto-Yuushano-Idol-Seikatsu-Eroge-24

Maokatsu-Maouto-Yuushano-Idol-Seikatsu-Eroge-3

Maokatsu-Maouto-Yuushano-Idol-Seikatsu-Eroge-4

Maokatsu-Maouto-Yuushano-Idol-Seikatsu-Eroge-5

Maokatsu-Maouto-Yuushano-Idol-Seikatsu-Eroge-6

Maokatsu-Maouto-Yuushano-Idol-Seikatsu-Eroge-7

Maokatsu-Maouto-Yuushano-Idol-Seikatsu-Eroge-8

Maokatsu-Maouto-Yuushano-Idol-Seikatsu-Eroge-9

Escape From A Ruined Hospital (18+)
Linkdown
 Escape-From-ARuined-Hospital-Eroge-1

Escape-From-ARuined-Hospital-Eroge-15

Escape-From-ARuined-Hospital-Eroge-22

Escape-From-ARuined-Hospital-Eroge-23

Escape-From-ARuined-Hospital-Eroge-24

Escape-From-ARuined-Hospital-Eroge-6


</>
Akira
Trailer
Akira-Mega-Drive-Game-Screens-1

Akira-Mega-Drive-Game-Screens-10

Akira-Mega-Drive-Game-Screens-11

Akira-Mega-Drive-Game-Screens-12

Akira-Mega-Drive-Game-Screens-13

Akira-Mega-Drive-Game-Screens-14

Akira-Mega-Drive-Game-Screens-15

Akira-Mega-Drive-Game-Screens-2

Akira-Mega-Drive-Game-Screens-3

Akira-Mega-Drive-Game-Screens-4

Akira-Mega-Drive-Game-Screens-5

Akira-Mega-Drive-Game-Screens-6

Akira-Mega-Drive-Game-Screens-7

Akira-Mega-Drive-Game-Screens-8

Akira-Mega-Drive-Game-Screens-9


</> 
Hentai (https://myanimelist.net/anime/genre/12/Hentai)
Koutetsu no Majo Annerose

Link
Koutetsuno-Majo-Annerose-Episode3-14

Koutetsuno-Majo-Annerose-Episode3-15

Koutetsuno-Majo-Annerose-Episode3-16

Koutetsuno-Majo-Annerose-Episode3-21

 

Cosplay (https://worldcosplay.net/en/ - https://booth.pm/en/browse/Cosplay )
  Rubber Suit Maniacs 霧宮てん
https://booth.pm/en/items/731097
Rubber Suit Maniacs 霧宮てん
これが、夏のお手伝いさんだ!
https://booth.pm/en/items/728732
【DL版】ブレンド・H
【DL版】ブレンド・H
Strum!エーリカROM(ストパン)
https://booth.pm/en/items/728858
Strum!エーリカROM(ストパン)
きょう肉肉vol.3 小悪魔(動画入り)
https://booth.pm/en/items/729711
きょう肉肉vol.3 小悪魔(動画入り)
亜細亜の真珠
https://booth.pm/en/items/730758 
亜細亜の真珠

Truyện Hentai: Click - Click Manga-Doujin: Click 
  Hãy làm vì tác giả đừng đi xem lậu, ăn cắp bản quyền nữa!
Tiền ko từ trên trời rơi xuống và chả ai thích đi từ thiện đâu
Họ đã dành tình yêu, thời gian, công sức để tạo ra 1 tác phẩm hoàn hảo để phục vụ cho độc giả nhưng có 1 kẻ ăn cắp chúng đã khiến họ mất đi nguồn thu nhập, mất động lực để tạo ra
Đừng có biện hộ lí do này lí do nọ để cái cớ đi ăn cắp người khác
Image result for stop pirated

Game Android:
Dlsite:
- Hen: https://www.dlsite.com/ecchi-eng/fsr/=/language/en/ana_flg/off/order%5B0%5D/trend/work_type_category%5B0%5D/game/work_type_category_name%5B0%5D/Game/genre_and_or/or/options_and_or/or/os_category%5B0%5D/android/os_category_name%5B0%5D/Android/per_page/30/show_type/1/from/fs.detail 
- Non-Hen: 
https://www.dlsite.com/eng/fsr/=/language/en/ana_flg/off/age_category%5B0%5D/general/order%5B0%5D/trend/work_type_category%5B0%5D/game/work_type_category_name%5B0%5D/Game/genre_and_or/or/options_and_or/or/os_category%5B0%5D/android/os_category_name%5B0%5D/Android/per_page/30/show_type/1/from/fs.detail
Nutaku: https://www.nutaku.net/games/mobile/
DMM:
http://games.dmm.com/en/sp-list/ 
http://games.dmm.com/en/spapp-list/ 
http://games.dmm.co.jp/en/list/ (Hentai)
Game Free:
https://eroges.com/en 
https://www.nutaku.net/ 
- Dmm:
http://games.dmm.com/en/list/ (không hen) 
https://games.dmm.co.jp/en/ (Hentai) 
Free download:
https://www.dlsite.com/ecchi-eng/fsr/=/work_category/doujin/is_free/1/order/rate_d (Hentai)
https://www.dlsite.com/eng/fsr/=/work_category/doujin/is_free/1/order/rate_d 
Anime: 
- Crunchyroll (https://www.crunchyroll.com/ )
- MyAnimeList (https://myanimelist.net/)
- 1 số trang khác: https://yattatachi.com/legal-anime-streaming-sites
Manga
- Amazon Kindle ( https://www.amazon.com/Kindle-eBooks/b?ie=UTF8&node=154606011 )
- Bookwalker (https://global.bookwalker.jp/
- Ngoài ra còn có 1 số trang để tham thảo như: https://legalmanga.glideapp.io/
+ Manga Plus (https://mangaplus.shueisha.co.jp/updates ): truyện tranh bản quyền, miễn phí
+ Comic Walker (https://comic-walker.com/)
+ MyAnimeList (https://myanimelist.net/
+ Viz (https://www.viz.com/)
Bài cũ: Click
Mình đã lập Feed chuyên cung cấp liên quan tới anime, manga và kể cả ảnh Hentai nếu muốn góp ý gì thì cmt mình. 
1) Anime, Manga: Click
2) Hentai, Ecchi: Click 

Deal

  Update vào lúc 05:56 01/01/2020

766 lượt xem

9 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group